Om klubben / Vedtægter
VEDTÆGTER FOR THYHOLM RIDEKLUB
 
§ 1 Klubbens navn er THYHOLM RIDEKLUB – THR. Klubbens hjemsted er på Thyholm i Struer Kommune, og har til formål at samle medlemmer til udøvelse af ridesporten, samt at vække interesse for og fremme denne idræt.
 
§ 2 Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemmerne er aktive eller passive eller tilsluttet klubbens støtteforening.. Medlemmer under 18 år kan kun optages som juniormedlemmer, og har kun stemmeret til juniorbestyrelsen, hvorimod forældremyndigheden har stemmeret og er valgbare. Udelukkelse af et medlem vedtages af bestyrelsen, hvorimod eksklusion vedtages af generalforsamlingen.
 
§3 Klubbens regnskab følger kalenderåret. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Er kontingentet ikke indbetalt inden tre måneder efter forfaldstiden, slettes vedkommende, og medlemmet kan kun optages på ny ved betaling af restancen. Alle betalinger forfalder månedsvis forud.
 
§ 4 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indvarsling til generalforsamling sker på klubbens hjemmeside og på klubbens opslagstavle med mindst 14 dages varsel, og med angivelse af dagsorden. Dagsordenen skal have følgende ordlyd:
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Fremlæggelse af det revidere regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af to revisorer og en suppleant
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt
 
Forslag fra medlemmer skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være indlevet til formanden eller sekretæren 8 dage inden generalforsamlingen. Stemmeafgivningen skal ske skriftligt, når mindst to medlemmer forlanger det. Fraværende medlemmer kan på generalforsamlingen stemme ved et tilstedeværende medlem, der er forsynet med fuldmagt fra det fraværende medlem.
Passive medlemmer har ikke stemmeret. Medlemmer af støtteforeningen har stemmeret, og er valgbare.
Ekstraordinær generalforsamling holdes med samme varsel og bekendtgørelsesmåde som den ordinære generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer skriftlig indsender begæring derom til formanden eller sekretæren med angivelse af dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling skal i sidste tilfælde afholdes senest tre uger efter begæringens modtagelse.
På generalforsamlingen vedtages alle beslutninger ved simpelt flertal Hvis stemmerne står lige, er forslaget forkastet. Lovændringer kan kun foretages af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.
 
§ 5 Bestyrelsen består af en formand og 4 medlemmer. Desuden vælges to suppleanter. Alle valg til bestyrelsen foretages af generalforsamlingen. Bestyrelsen afgår med skiftevis 3 og 2 medlemmer hvert år efter tur. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 
§6 Juniorbestyrelsen vælges hvert år ved generalforsamling efter sommerferien blandt klubbens juniormedlemmer. To medlemmer af juniorbestyrelsen kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden at have stemmeret. Juniorbestyrelsen afgår hvert år – genvalg kan finde sted.
 
§7 Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege klubbens medlemmer som medlemmer af de udvalg, som bestyrelsen til enhver til enhver tid må finde det nødvendigt at nedsætte.
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler, herunder fast ejendom og løsøre, og varetager dens tarv på bedste måde.
Bestyrelsen er bemyndiget til at undertegne dokumenter vedr. salg, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kræves dog general-forsamlingens godkendelse.
Klubben forpligtes ved underskrift af formanden, og i dennes fravær af næstformanden og kasserer, baseret på protokollat fra bestyrelsesmøde.
Alle bestyrelsesbeslutninger vedtages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Ingen beslutning er gyldig, hvis ikke mindst tre bestyrelsesmedlemmer har afgivet deres stemme.
Bestyrelsen kan undtagelsesvis udstede indbydelse til ikke-medlemmer til at deltage i klubbens konkurrencer, sammenkomster o.l. I tilfælde, der ikke er forudsat i disse vedtægter, er bestyrelsen berettiget til at træffe foreløbig afgørelse, uden en generalforsamlings sanktion eller forkastelse.
De, på den ordinære generalforsamling valgte revisorer, reviderer årets regnskab, der efter regnskabsårets udløb forelægges disse, senest ti dage inden generalforsamlingens afholdelse. Revisorerne skal derefter tilbagesende det påtegnede regnskab senest fem dage efter modtagelsen. Revisorerne vælges for et år af gangen, og kan genvælges.
Forslag til opløsning af klubben kan kun vedtages af en generalforsamling, når mindst ¾ af klubbens medlemmer stemmer for forslaget. Er et tilstrækkeligt stort antal stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig med simpelt flertal, uanset antallet af afgivne stemmer.
Opløses klubben tilfalder et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed, almennyttige formål.
Thyholm Rideklub | Følhøjvej 3, 7790 Thyholm  | thyholmrideklub@hotmail.com